10x o Daňové informační schránce

 1. Kde najdu aplikaci Daňová informační schránka (DIS)?
  Aplikace je součástí Daňového portálu na adrese www.daneelektronicky.cz
 2. K čemu aplikace DIS slouží?
  DIS poskytuje informace z elektronických spisů vedených Finanční správou, pro autorizované uživatele. DIS obsahuje části: Osobní daňové účty, Osobní daňový kalendář, Přehled písemností a Informace o daňovém subjektu.
 3. Je nutné se někde registrovat pro přístup do aplikace DIS?
  Subjekt, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, požádá o zřízení DIS prostřednictvím formuláře "Žádost o zřízení daňové informační schránky“ a dále musí vyplnit a odeslat formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky“. Tyto formuláře najdete v aplikaci EPO, na stránce "Elektronické formuláře". Zmíněné formuláře lze podat pouze v aplikaci EPO opatřené uznávaným elektronickým podpisem (dále jen ZAREP) nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele). Možnost podepisování pomocí ověřené identity podatele je určena pro osoby, které mají v použité Datové schránce právo "oprávněná osoba", "pověřená osoba", která má "v použité Datové schránce" právo odesílat písemnosti nebo "Administrátor", který má právo odesílat písemnosti.
  Daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku, nemusí žádat o zřízení DIS, neboť mu byla zřízena z moci úřední. Vyplnění přihlášky k nahlížení do DIS je ovšem nutné i v tomto případě. Přihlášku je možné "podepsat" ZAREP nebo ověřenou identitou podatele. Výjimkou je případ, kdy daňový subjekt již měl/má zřízenu DIS do které přistupoval/přistupuje pomocí ZAREP. V tomto případě, se přihlašuje pomocí ověření identity své DatS do vlastní DIS (1:1), nemusí podávat "Přihlášku k nahlížení". Uvedená výjimka se nevztahuje na DIS, které měl daňový subjekt zřízeny v minulosti a jsou již zrušeny.
 4. Mohu žádost o zřízení DIS a přihlášku k nahlížení do DIS odeslat bez podpisu?
  Ne, zmíněné "formuláře" lze odeslat pouze opatřené ZAREP nebo ověřenou identitou podatele. Pro přístup bude sloužit ZAREP, resp. ověřená identita podatele. Pokud byla přihláška opatřena např. ZAREP, bude ZAREP sloužit i pro přihlášení do DIS. V případě odeslání přihlášky s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do DIS sloužit ověřená identita podatele. Do aplikace DIS se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která má "v použité datové schránce" právo "oprávněná osoba". DIS může být v daném okamžiku přístupna pomocí obou způsobů přihlášení.
 5. Jsou někde dostupné informace o vlastnostech použitelného ZAREP?
  Musí se jednat o uznávaný elektronický podpis založený na Kvalifikovaném certifikátu s Identifikátorem MPSV. Více informací najdete na stránce Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích daňového portálu? a také na stránce 10x ZAREP
 6. Jak dlouho trvá zřízení přístupu do DIS, budu nějak informován?
  Přístup do DIS zřídí místně příslušný FÚ do 60 dnů od odeslání žádosti. O zřízení DIS žadatele informuje místně příslušný FÚ.
 7. Dostanu pro přístup do DIS uživatelské jméno a heslo?
  Ne, do DIS se budete hlásit pomocí ZAREP, resp. ověřené identity podatele. Pro přihlášení do aplikace bude sloužit způsob, který byl použit pro opatření přihlášky k nahlížení do DIS (ZAREP nebo ověřená identita podatele).
 8. Je možné umožnit přístup do mé DIS další osobě?
  Ano, je však nutné nejprve doručit na místně příslušný FÚ "Plnou moc“. Zmocněná osoba následně vyplní a odešle formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky". Přihláška musí být opatřena ZAREP nebo ověřenou identitou podatele zmocněné osoby. Zmocněná osoba musí být zároveň oprávněnou osobou k Datové schránce, která bude použita k ověření identity podatele.
 9. Musím informovat FÚ o změně nebo prodloužení ZAREP?
  Ne, o změně nebo prodloužení ZAREP není třeba FÚ informovat. Identifikátor MPSV obsažený v ZAREP je jednoznačným a neměnným identifikátorem osoby. Při změně nebo prodloužení tedy nedojde ke změně identifikátoru. Přístup do DIS zůstane zachován.
 10. Pokud mám při práci v aplikaci DIS technický problém, kam se mohu obrátit?
  Pro řešení technických problémů jsou k dispozici stránky ePodpora. Pokud nenajdete řešení svého problému, je možné pomocí níže uvedeného odkazu "nás kontaktovat" se obrátit s Vašim dotazem na technickou podporu.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat