Jak se přihlásím ke službám Daňové informační schránky?

Pro využití aplikace "Daňová informační schránka", je nutné nejprve požádat o zřízení DIS a přístup do této aplikace. Přístup získáte vyplněním a odesláním "Žádosti o zřízení daňové informační schránky" a "Přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky".

Subjekt, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, požádá o zřízení DIS prostřednictvím formuláře "Žádost o zřízení daňové informační schránky" a dále musí vyplnit a odeslat formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky". Tyto formuláře najdete v aplikaci EPO, na stránce "Elektronické formuláře". Zmíněné formuláře lze podat pouze v aplikaci EPO opatřené uznávaným elektronickým podpisem (dále jen ZAREP) nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele). Možnost podepisování "ověřenou identitou podatele" je umožněna osobě, která vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník", "nucený správce", "pověřená osoba", s oprávněním "Posílat zprávy" nebo "administrátor" s oprávněním "Posílat zprávy".
V případě, že jste v roli zástupce, odpovídající plné moci musí být doručeny na FÚ daných daňových subjektů ještě před podáním žádosti, resp. přihlášky k nahlížení.

Daňový subjekt, který má zpřístupněnu Datovou schránku nemusí o zřízení DIS žádat, neboť mu byla zřízena z moci úřední. V tomto případě je třeba odeslat pouze formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky" a tuto přihlášku "podepsat" ověřenou identitou podatele. Výjimkou je případ, kdy daňový subjekt již měl/má zřízenu DIS do které přistupoval/přistupuje pomocí ZAREP. V tomto případě, přihlašuje se pomocí identity své DatS do vlastní DIS (1:1), nemusí podávat "Přihlášku k nahlížení". Uvedená výjimka se nevztahuje na DIS, které měl daňový subjekt zřízeny v minulosti a jsou již zrušeny.

Další informace jsou zveřejněny v dokumentaci, na internetových stránkách Daňového portálu.

Vyplnění žádosti o zřízení DIS a přihlášky k nahlížení do DIS

Před vstupem do aplikace EPO, pro vyplnění žádostí, doporučujeme informace:
Systémové požadavky – kontrola nastavení počítače
Jak podepsat podání ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?

 

Odeslání žádosti o zřízení DIS a přihlášky k nahlížení do DIS

Před odesláním je třeba žádost opatřit uznávaným elektronickým podpisem nebo ověřenou identitou podatele. K tomuto úkonu budete automaticky vyzváni aplikací EPO.
Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích Daňového portálu
Jak zjistím, zda kvalifikovaný certifikát obsahuje Identifikátor MPSV?

Přístup do aplikace zřídí správce daně do 60 dnů ode dne podání přihlášky k nahlížení do DIS.


Přihlášení ke službám Daňové informační schránky

Aplikace "Daňová informační schránka" je dostupná na stránce Daňového portálu. Na základě udělení přístupu se pomocí kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV nebo ověřenou identitou podatele, přihlásíte do aplikace. Pro přístup do aplikace Vám tedy nebude příslušným FÚ přidělováno uživatelské jméno ani heslo. K přihlášení do aplikace "Daňová informační schránka" je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou "ověřenou identitu podatele", který byl použit pro podepsání formuláře: "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky".

Pokud byla přihláška opatřena např. ZAREP, bude ZAREP sloužit i pro přihlášení do DIS. V případě odeslání přihlášky s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do DIS sloužit ověřená identita podatele. Do aplikace DIS se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce". DIS může být v daném okamžiku přístupna pomocí obou způsobů přihlášení.

Podrobný postup výběru certifikátu pro přihlášení do Daňové informační schránky

Vybrat jiný certifikát

Podrobný postup přihlášení do DIS pomocí ověřené identity přihlášením do datové schránky

Přihlášení pomocí ISDS

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat