Podání Souhrnného hlášení VIES za období od 1.1.2010

Podání souhrnného hlášení VIES čtvrtletním způsobem je od roku 2010 pouze pro čtvrtletní plátce, kteří dodávají výhradně služby. Pokud v některém z měsíců čtvrtletí dodají však i zboží, tak hlášení musí i tito plátci dávat měsíčním způsobem, a to až do konce kalendářního roku.

Podání Souhrnného hlášení VIES lze od 1.1.2010 učinit pouze elektronicky.

(§ 102 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

Podání lze učinit následujícími způsoby:

 1. pomocí aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO)

  Aplikace EPO je volně přístupná na stránce Daňového portálu www.daneelektronicky.cz Na titulní straně klikněte na odkaz "Elektronická podání pro finanční správu, dále pak na odkaz "Elektronické formuláře". V zobrazeném seznamu formulářů vyberte formulář "Souhrnné hlášení VIES".

  Do formuláře podání je možné načíst XML soubor, vytvořený pomocí SW třetích stran. Soubor však musí odpovídat zveřejněné struktuře a tvaru XML souboru. Popis struktury souborů jednotlivých podání je k dispozici v sekci "Dokumentace" na stránce Daňového portálu (www.daneelektronicky.cz).

  Pokud je podání Souhrnného hlášení VIES odesláno bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele), je třeba následně doručit na příslušný FÚ podepsané "Potvrzení podání učiněné datovou zprávou", tzv. E-tiskopis.

  E-tiskopis je nabídnut k uložení bezprostředně po odeslání podání aplikací EPO. E-tiskopis je třeba doručit do 5-ti dnů od odeslání podání, nejpozději však 25. den v daném měsíci.

  V případě odeslání podání s uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele (popř. při odeslání pomocí Datové schránky), není nutné doručovat na příslušný FÚ tzv. E-tiskopis.

  Pro seznámení s aplikací EPO si doporučujeme přečíst Informace v kostce o aplikaci EPO.

 2. Pro práci s aplikací EPO není třeba mít zřízenu Daňovou informační schránku.

  prostřednictvím Datové schránky

  Prostřednictvím Datové schránky je možné odeslat pouze XML soubor ve stanovené struktuře a tvaru XML souboru. Popis struktury souborů jednotlivých podání je k dispozici v sekci "Dokumentace" na stránce Daňového portálu (www.daneelektronicky.cz).

Požadovaný XML soubor lze získat:

 • vyplněním formuláře podání v aplikaci EPO a uložením pomocí volby "Uložení k odeslání do Datové schránky". Na zobrazené stránce je k uložení nabídnut soubor s příponou ".xml". Tento soubor je třeba uložit na lokální PC. Následně, nezměněný soubor, vložte do Datové schránky a odešlete do Datové schránky místně příslušného FÚ. Před zobrazením XML souboru k uložení provede aplikace EPO kontrolu daného podání.
 • pomocí SW třetích stran. V tomto případě doporučujeme načíst tento XML soubor nejprve do aplikace EPO a zobrazit "Protokol chyb". Aplikace EPO provede kontrolu podání. Po opravení případných chyb je možné soubor uložit pomocí volby "Uložení k odeslání do Datové schránky" a odeslat do Datové schránky místně příslušného FÚ. Tímto krokem předejdete případným problémům se zpracováním Vámi zaslaného souboru, na příslušném FÚ.
Další informace o odeslání podání pomocí Datové schránky najdete v článku: Komunikace s územními finančními orgány Datovou schránkou, zveřejněném na Internetových stránkách Finanční správy.

Forma podání následného souhrnného hlášení VIES za období od 1.1.2010 se řídí stejnými pravidly.

Při podávání následného souhrnného hlášení VIES za zdaňovací období do 31.prosince 2009, se postupuje podle § 102 zákona o DPH, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti novely zákona o DPH, tj. podává se v listinné nebo elektronické podobě (přechodná ustanovení, bod 3).

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat