Jak mohu požádat o autentizační údaje?

Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb > SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB, která je dostupná na stránkách portálu MOJE daně. Autentizační údaje jsou primárně tvořeny uživatelským jménem a heslem. Pro vyšší stupeň zabezpečení je možné rozšíření přihlašování o kód zasílaný SMS na uvedené telefonní číslo. 

O autentizační údaje musí poplatník požádat předtím, než přijme první evidovanou tržbu.

O autentizační údaje lze požádat jedním z následujících způsobů:

• Elektronicky, na stránkách portálu MOJE daně pomocí formuláře Žádost o autentizační údaje, který je třeba podepsat přihlašovacími údaji do Datové schránky (ověřenou identitou podatele). Autentizační údaje budou zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu.
• Osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v zapečetěné obálce.

Do žádosti o Autentizační údaje doporučujeme zadat E-mail pro obnovu hesla. Pokud není v žádosti E-mail zadán, není možné v případě ztráty hesla žádat o jeho obnovu.

Finanční správa upozorňuje poplatníky a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje nelze podat v listinné podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem ani odesláním prostřednictvím Datové schránky. Tyto způsoby odeslání formuláře "Žádost o autentizační údaje" jsou považovány za nepodporované formy podání.

Žádost o autentizační údaje podaná nepodporovaným způsobem je vadná, správce daně proto nemůže autentizační údaje přidělit. Poplatník, který podal žádost nepodporovaným způsobem (např. prostřednictvím Datové schránky), bude správcem daně vyzván k odstranění vady podání. Uvedenou vadu podání pak lze odstranit podáním žádosti o autentizační údaje jedním ze zákonem stanovených způsobů.

O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce poplatníka. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. S dotazy ohledně plné moci je třeba se obrátit na místně příslušný finanční úřad.


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.