Při přihlášení do VAT se zobrazí chyba "Uživatel přihlášený datovou schránkou (ID_DatS) nemá vůči VAT dostačující oprávnění"

Pro přihlášení do autentizované části Daňového portálu (Daňová informační schránka - DIS, Vracení DPH v rámci EU - VATRef, Zvláštní režim jednoho správního místa – MOSS, Komunikační schránka pro banky), je možné využít pro přihlášení ověřenou identitu podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (ISDS).
Možnost přihlašování pomocí ověřené identity podatele je určena pro osoby pouze, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba"
  • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "likvidátor"
  • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "opatrovník"
  • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "nucený správce"

Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.


Při přihlášení pomocí Datové schránky je zobrazeno chybové hlášení

Po přihlášení do použité Datové schránky a následném vydání souhlasu s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy – volba "ANO", dojde k přesměrování zpět na Daňový portál a bude zobrazena informace o chybě: "Uživatel přihlášený datovou schránkou (ID_DatS) nemá vůči poskytované službě dostačující oprávnění. (kód "chyby") - vysvětlena role k datové schránce."

Chybové hlášení pro přihlášení do VAT

 

Důvod zobrazení chyby?

Zobrazená chyba znamená, že přihlašující se uživatel nemá dostatečné oprávnění k přihlášení do autorizované části Daňového portálu. Jedná se o chybové hlášení, které začíná identifikátorem "P" nebo "A" a pokračuje číselnou hodnotou chyby.

  • Písmeno "P" značí, že se jedná o roli "pověřená osoba", která nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí (kategorií).

Kód chyby "P 1" – uživatel má právo pouze "číst zprávy".
Kód chyby "P 2" – uživatel má právo pouze "zprávy do vlastních rukou"
Kód chyby "P 8" – uživatel má právo pouze "Zobrazovat seznamy a dodejky"
Kód chyby "P 16" – uživatel má právo pouze "Vyhledávat schránky"

  • Písmeno "A" značí, že se jedná o roli "Administrátor", která nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí (kategorií).

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat