Jak se přihlásím do aplikace Vracení DPH v rámci EU?

Pro využití aplikace Vracení DPH v rámci EU, je nutné nejprve požádat o přístup do této aplikace. Přístup získáte vyplněním a odesláním formuláře Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech. Uvedený formulář je k dispozici na stránkách portálu MOJE daně v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na stránce: Elektronické formuláře. V případě, že jste v roli zástupce, odpovídající plné moci musí být doručeny na FÚ daných daňových subjektů ještě před podáním žádosti o přístup. Další informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy ČR.


Odeslání žádosti o přístup do aplikace Vracení DPH v rámci EU

Před odesláním je třeba žádost opatřit uznávaným elektronickým podpisem (dále jen ZAREP) nebo ověřenou identitou podatele. K tomuto úkonu budete automaticky vyzváni aplikací EPO.

Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích Daňového portálu

Přístup do aplikace zřídí správce daně do 15 dnů ode dne podání žádosti.


Přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU

Aplikace Vracení DPH v rámci EU je dostupná na stránce portálu MOJE daně. Na základě udělení přístupu se pomocí kvalifikovaného certifikátu nebo ověřené identity podatele přihlásíte do aplikace. Pro přístup do aplikace Vám tedy nebude příslušným FÚ přidělováno uživatelské jméno ani heslo. K přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou ověřenou identitu podatele, který byl použit pro podepsání formuláře Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech.

Pokud byla žádost opatřena např. ZAREP, bude ZAREP sloužit i pro přihlášení do aplikace. V případě odeslání žádosti s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do aplikace sloužit ověřená identita podatele. Do aplikace se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".

Jak se přihlásím do aplikace Vracení DPH v rámci EU pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?

Podrobný postup výběru certifikátu pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat