Možnosti odeslání EPO podání - kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Obsah:

Možnosti odeslání kontrolního hlášení
Práce s EPO formulářem Kontrolní hlášení DPH
Uložení souboru s potvrzením
Úplný opis k tisku
Zjištění stavu odeslaného EPO podání
Rozsáhlé podání

 


 

MOŽNOSTI ODESLÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

Formulář Kontrolní hlášení DPH je stejně jako další elektronické formuláře dostupný v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), na stránkách portálu MOJE daně.

Vyplněný formulář kontrolního hlášení je možné odeslat následujícími způsoby:

 1. Přímé odeslání ze SW třetích stran – pokud vlastníte SW třetích stran (např. účetní program), který umožňuje připravit XML soubor s podáním (ve správcem daně zveřejněném formátu a struktuře), je možné vytvořit XML soubor s podáním Kontrolního hlášení DPH přímo v tomto SW. Vytvořený XML soubor je pak možné načíst do formuláře aplikace EPO, popř. jej odeslat přímo z používaného SW správci daně, pokud tuto možnost vámi používaný SW podporuje.

  Upozorňujeme:
  V případě odeslání podání přímo ze SW třetích stran je nutné podání opatřit uznávaným elektronickým podpisem.
  Pokud je ze SW třetích stran odesílán XML soubor obsahující podání Kontrolní hlášení DPH, musí být takové podání komprimováno metodou ZIP.

 2. Odeslání z aplikace EPO:
  • Odeslat elektronicky a podepsat tiskopis – vyplněný formulář Kontrolní hlášení DPH lze z aplikace EPO odeslat pomocí volby Odeslat elektronicky a podepsat tiskopis. V tomto případě je však nutné doručit na místně příslušný FÚ tzv. E-tiskopis, potvrzující odeslané podání. Dodatečné potvrzení, tzv. E-tiskopis je třeba odeslat na místně příslušný FÚ nejdéle ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení. Lhůta pro odeslání kontrolního hlášení je 25-tý den měsíce, který bezprostředně následuje za předmětným obdobím, pro podání kontrolního hlášení.
  • POZOR! V případě, kdy má daňový subjekt zřízenu datovou schránku ze zákona, podání nelze učinit, resp. odeslat bez elektronického podpisu a potvrdit prostřednictvím tzv. E-tiskopisu (tedy datové zprávy, kterou je třeba do 5 dnů od odeslání potvrdit způsoby podle daňového řádu), ani e-mailem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem.
  • Odeslat pomocí DIS+ - více informací naleznete ve článku: Jak odeslat podání prostřednictvím DIS+?
  • Odeslat a podepsat elektronicky – zahrnuje tři níže uvedené možnosti:
   o    Identita občana – více informací nalezete ve článku: Jak odeslat podání pomocí Ověření identity s využitím NIA?
   o    Datové schránky – více informací naleznete ve článku: Jak podepsat podání ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?
   o    Kvalifikovaný certifikát - více informací naleznete ve článcích: Jak pomocí ePodpisFS podepsat podání? a Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích portálu MOJE daně?
 3. Odeslání z aplikace DIS+ - více informací naleznete ve článcích: Jak vstoupím do Elektronického formuláře v DIS+? a Výhody odeslání EPO podání z DIS+
 4. Odeslání z Datové schránky – XML soubor (ve zveřejněném formátu a struktuře) s podáním je možné také odeslat přímo z vaší Datové schránky, na místně příslušný FÚ. Maximální velikost pro odeslání souboru datovou zprávou je definována Provozním řádem ISDS.

 

PRÁCE S EPO FORMULÁŘEM KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH

 1. Načtení XML souboru – do EPO formuláře Kontrolní hlášení DPH lze načíst XML soubor s připraveným podáním. Tento XML soubor musí odpovídat zveřejněnému formátu a struktuře souboru s podáním. Potřebný XML soubor lze získat např. v SW třetích stran, lze jej získat také přímo ve formuláři aplikace EPO, např. pomocí volby Uložit/Stáhnout pracovní soubor, uložením odeslaného podání, apod.
  Na stránkách ePodpory najdete článek Jak načíst rozpracované podání z pracovního XML souboru v EPO? Po načtení XML souboru s podáním je možné podání přímo v EPO formuláři upravit, provést jeho kontrolu, popř. podání odeslat.

  Upozorňujeme:
  Do aplikace EPO je možné načíst XML soubor s podáním o velikosti až 300 MB.
  V případě načtení XML souboru s podáním, většího než 10 MB (velikost bez příloh) nebude možné vstoupit do formuláře pro úpravy podání, ale bude možné podání přímo odeslat. V případě, že bude podání obsahovat Kritické chyby znemožňující odeslání podání, bude zobrazen Protokol chyb. Oprava uvedených chyb v EPO formuláři však nebude možná.
  - V případě většího XML souboru s podáním doporučujeme takový soubor komprimovat metodou ZIP. ZIP soubor, který obsahuje právě jeden XML soubor s podáním, je pak také možné načíst do formuláře EPO.

 2. Vyplnění formuláře – formulář Kontrolní hlášení DPH, lze samozřejmě vyplnit přímo v aplikaci EPO. Po vstupu do formuláře je možné pomocí menu Stránky zobrazit jednotlivé stránky podání a postupně celé podání vyplnit. Ve formuláři jsou pak dostupné funkce např. Protokol chyb, Kontrola stránky, Uložení pracovního souboru, apod.

  Upozorňujeme:
  Při vyplňování podání je třeba dbát na to, aby nebyla práce ve formuláři přerušena na více jak 30 minut. Po 30 minutách nečinnosti dojde k přerušení spojení s aplikací a vyplněná data budou ztracena.
  Při vyplňování většího podání doporučujeme průběžné ukládání vyplněného podání pomocí volby v menu DALŠÍ VOLBY – Uložit/Stáhnout pracovní soubor.

 


 

:: KROKY PO ODESLÁNÍ PODÁNÍ ::

 

ULOŽENÍ SOUBORU S POTVRZENÍM

Po odeslání podání je na stránce informující o úspěšně odeslaném podání nabídnut k uložení soubor s potvrzením P7S. Jedná se o soubor, jehož název končí "…potvrzeni.p7s". Tento soubor je třeba uložit. Slouží jako doklad o odeslaném podání. Pomocí souboru lze následně např. zjistit stav odeslaného podání. Jak načíst soubor s potvrzením "…potvrzeni.p7s" do aplikace EPO zjistíte ve článku na stránkách ePodpory. 

 

 

ÚPLNÝ OPIS K TISKU

 

V případě formuláře Kontrolní hlášení DPH lze zobrazit Úplný opis k tisku nejen ve formátu PDF (s barevným pozadím nebo bez barevného pozadí), ale také ve formátu HTML a TXT. Upozorňujeme však, že HTML a TXT formát se tvoří na lokálním počítači transformací z XML souboru. Doba transformace a následné zobrazení na stránce prohlížeče se může pro velká podání lišit v závislosti na použitém hardware (procesor a paměť počítače uživatele), ale i na typu používaného Internetového prohlížeče. Dále upozorňujeme, že nemusí být dostupné zobrazení všech typů zobrazení (PDF, HTML a TXT) najednou.

 

 

ZJIŠTĚNÍ STAVU ODESLANÉHO EPO PODÁNÍ

 

 1. Pomocí souboru s potvrzením "…potvrzeni.p7s", který je uložen, resp. nabídnut k uložení po odeslání podání, na stránce s informací o úspěšném odeslání podání. Více informací o souboru s potvrzením naleznete v článku, Jak načíst soubor s potvrzením "…potvrzeni.p7s" do aplikace EPO

  Upozorňujeme:
  V případě načtení souboru s potvrzením "...potvrzeni.p7s" kontrolního hlášení není možné vstoupit do formuláře pro úpravy, ani zobrazit Úplný opis k tisku.

 2. Dalším způsobem, jak zjistit stav zpracování elektronického podání je možné pomocí podacího čísla a přístupového hesla. Podací číslo bylo spolu s heslem zobrazeno nahoře na stránce informující o úspěšně odeslaném podání. Více informací o zjištění stavu podání pomocí podacího čísla a přístupového hesla naleznete v článku, Jak zjistím pomocí podacího čísla a hesla stav mého podání?
   
 3. Pokud bylo podání odesláno pomocí DIS+, pak je stav podání uveden také po přihlášení do příslušné DIS+ na stránce FORMULÁŘE v části ODESLANÉ. Více informací o zjištění stavu podání odeslaného pomocí DIS+ naleznete v článku, Výhody odeslání EPO podání z DIS+? 

 

ROZSÁHLÉ PODÁNÍ

V případě rozsáhlého podání lze výsledek zpracování off-line odeslané datové zprávy vyzvednout v aplikaci EPO pomocí ID předání a přístupového hesla. ID předání je spolu s přístupovým heslem zobrazeno na stránce informující o úspěšném odeslání souboru prostřednictvím sítě Internet. Další informace o rozsáhlém podání naleznete v článku, Rozsáhlé podání ve formulářích EPO

Video návody

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat