Seznam okruhů častých dotazů

Elektronická podání (EPO)

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Pro odeslání podání prostřednictvím DIS+ můžete využít dvou možností.

První uživatelsky přívětivější možností je, přihlásit se do DIS+, zde vstoupit do EPO formuláře a ten následně vyplnit a odeslat. Výhodou vyplnění a odeslání podání přímo z DIS+ je automatické vyplnění relevantních identifikačních údajů a také odeslání podání bez nutnosti podepisování.

Druhou možností je vyplnění podání jako nepřihlášený uživatel z aplikace EPO. V takovém případě je, po vyplnění formuláře a vstupu na stránku ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI, zapotřebí vybrat možnost ODESLAT PROSTŘEDNICTVÍM DIS+. Následně je třeba se přihlásit do IS DIS a vybrat DIS+, která je shodná se subjektem uvedeným v EPO formuláři. Tento způsob odeslání podání lze použít v případě, že jste již dříve do DIS+ vstoupili a máte tuto DIS+ aktivovánu.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po úspěšném vyplnění formuláře EPO je možné EPO formulář podepsat pomocí Identity občana.

 

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Do aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, na portálu MOJE daně lze načíst podepsaný P7S soubor s podáním (XML soubor s EPO podáním, podepsaný pomocí ZAREP) a ten následně, bez úprav a zobrazení ve formuláři EPO zrychleně odeslat.

Na stránkách portálu MOJE daně klikněte na ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na NAČTENÍ ZE SOUBORU. Na zobrazené stránce je pomocí tlačítka PROCHÁZET možné načíst podepsaný P7S soubor. Možnost zrychleného odeslání písemnosti je k dispozici v dolní části stránky INFORMACE O SOUBORU S DATOVOU ZPRÁVOU.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku zřízenou ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

To však neznamená, že k odeslání elektronického formuláře musí být použita pouze datová schránka. K odeslání podání doporučujeme využít aplikaci Daňová informační schránka plus (DIS+) dostupnou na portálu MOJE daně.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Elektronické formuláře v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, na portálu MOJE daně, jsou rozšířeny o funkci pro vytvoření QR kódu s platebními informacemi. Možnost zobrazení platebních informací se týká EPO formulářů DPHDP3, DPPDP7, DPPDP8, DPPDP9, DPFDP5, DPFDP6, DSLDP1, DSLDP2 a DPFZC1. Platební informace se zobrazí po odeslání podání na stránce POTVRZENÍ O PODÁNÍ PÍSEMNOSTI, případně po kliknutí na tlačítko ÚPLNÝ OPIS K TISKU a vybrání možnosti ZOBRAZENÍ PLATEBNÍCH INFORMACÍ.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po úspěšném vyplnění formuláře EPO, je možné podání podepsat, resp. opatřit ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Při vyplňování některých formulářů aplikace EPO je třeba vyplnit pole HLAVNÍ EKONOMICKÁ ČINNOST daňového subjektu. Pokud si nejste jisti jaký druh ekonomické činnosti zvolit, je možné ekonomickou činnost ověřit v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Daňové tvrzení odeslané elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, dostupné na stránkách portálu MOJE daně, stornovat nelze. V případě odeslání "vadného" daňového tvrzení, které je nutné následně "zrušit", je třeba kontaktovat přímo Váš místně příslušný finanční úřad.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) zobrazíte kliknutím na odkaz ÚPLNÁ ODPOVĚĎ.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Podání Souhrnného hlášení VIES lze od 1.1.2010 učinit pouze elektronicky. Odeslat podání je možné následujícími způsoby: pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím Datové schránky, prostřednictvím aplikace DIS+ a přímým odesláním ze SW třetích stran.

Pokud je podání Souhrnného hlášení VIES odesláno z aplikace EPO a je zvolena možnost NEPODEPISOVAT PODÁNÍ, je třeba následně doručit na příslušný FÚ podepsané POTVRZENÍ PODÁNÍ UČINĚNÉ DATOVOU ZPRÁVOU, tzv. E-tiskopis. E-tiskopis je nabídnut k uložení bezprostředně po odeslání podání aplikací EPO. E-tiskopis je třeba doručit do 5-ti dnů od odeslání podání, nejpozději však 25. den v daném měsíci.

V případě odeslání podání jiným způsobem, není nutné doručovat na příslušný FÚ tzv. E-tiskopis.


úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Podle § 6, odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. ZAREP může, ale nemusí obsahovat údaje, umožňující jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Pro tuto jednoznačnou identifikaci osoby je používán Identifikátor MPSV (IK MPSV).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat